Obramienia okienne i portale drzwiowe Nowo?? 2008

Elementy dekoracyjne elewacji, a w szczeglno?ci obramienia okienne i portale drzwiowe zmieni? ca?kowicie wygl?d budynku nadaj?c mu nowy charakter ekskluzywnej rezydencji. Wykonane z kamienia naturalnego gwarantuj? trwa?o?? wygl?du i ?wiadcz? o wyrafinowanym poczuciu estetyki w?a?ciciela. Atrakcyjny efekt uzyskany jest przy tym znacznie ni?szym nak?adem finansowym ni? w przypadku tradycyjnych elementw masywnych czy nawet profili z tworzywa sztucznego.

Wi?cej...
Error
 • XML Parsing Error at 1:2077. Error 9: Invalid character
Elewacje

Systemy elewacyjne z piaskowca s? g?wnym produktem firmy. Nasze zdolno?ci produkcyjne to ponad 40 000,00m2, co obejmuje prace projektowe, produkcyjne a tak?e monta?owe.

Oferujemy 3 systemy elewacyjne:

 • SYSTEM 20MM klejony (do ?cian izolowanych).

  system20mm System 20 to nowoczesne rozwi?zanie stworzone g?wnie z my?l? o ?cianach izolowanych, ktre do tej pory wyka?czane by?y jedynie materia?ami typu siding lub tynk mineralny. Teraz dzi?ki odpowiednim systemom monta?owym (Easy-E, Needle, Klammer) mo?na nada? obiektom nowy ekskluzywny wygl?d wykorzystuj?c materia?y wysokiej jako?ci.
 • SYSTEM 30MM fasada wentylowana

  system30mm System 30 to innowacyjne rozwi?zanie przeznaczone dla fasad wentylowanych oferuj?ce bardzo szerokie korzy?ci, np.:
  • mo?liwo?? zastosowania wielkogabarytowych p?yt (od p?yt cementowych i ceramicznych, komglomeratw po kamie? naturalny i szk?o),
  • najszybszy dost?pny na rynku monta? (mo?liwy w temperaturach poni?ej 0C),
  • wysokie bezpiecze?stwo i parametry techniczne dzi?ki wyeliminowaniu klejw cementowych i ?ywic i zastosowaniu kotew mocowanych w tylnej p?aszczy?nie p?yty
 • SYSTEM 40MM fasada wentylowana

  system40mm Specjalizacj? firmy jest montowany i wykonywany od lat system 40. W zale?no?ci od pod?o?a do mocowania wykorzystuje si? kotwy nierdzewne lub ruszt. System ten charakteryzuje si? szerokimi mo?liwo?ciami.
 • SYSTEM 100MM warstwa licowa murowana.

  system100mm Oprcz oferty typowych elementw, daje on najszersze mo?liwo?ci modelowania kszta?tu oraz wyko?cze? powierzchni oferuj?c skomplikowane elementy w postaci rze?bionych portali, zwie?cze? kolumnowych

Oprcz piaskowca dostarczamy elementy elewacyjne z granitu, trawertynu, wapienia i innych materia?w z ca?ego ?wiata.

Charakterystyka posiadanego z?o?a umo?liwia wykonanie du?ych realizacji przy du?ych formatach p?yt. W przypadku piaskowca jest to du?y atut. Jednym z przyk?adw takich realizacji jest
Politechnika Wroc?awska
(10.2005- 02.2006), p?yty w formacie 85/125cm i 150/150cm (waga pojedynczego elementu 90kg) by?y zamontowane w ilo?ci ponad 3500m2. Mo?liwo?? wykonania r?nych wyko?cze? stwarza szans? na ich wykorzystanie i po??czenie w r?nych realizacjach (Hotel Pielgrzyma Wroc?aw lub Renoir/Ksi???ca). Najcz??ciej stosowanym systemem monta?u jest system kotew nierdzewnych instalowanych w ?cianie ?elbetowej. Oprcz tego popularnego i stosunkowo taniego rozwi?zania jeste?my w stanie przygotowa? elementy i je zamontowa? do ka?dego innego systemu (kotwy rurowe, system Alu Fisher i inne).

Systemy Monta?owe

Szeroka oferta produktw dla elewacji spe?niaj?c? niemal ka?de wymagania to dopiero po?owa drogi do zadowolenia naszych odbiorcw. Kolejnym wa?nym elementem jest odpowied? na pytanie jak je zamontowa? i zagwarantowa? d?ugotrwa?y efekt z pomini?ciem ryzyka wykwitw, wysole? etc.
Dla ka?dego z systemw oferujemy kompleksowe i sprawdzone rozwi?zania obejmuj?ce wszystkie produkty niezb?dne dla w?a?ciwego monta?u, s? to r?nego rodzaju kotwy ze stali nierdzewnej, kleje i zaprawy, fugi, silikony uszczelniaj?ce i ?rodki impregnuj?ce.

Monta? p?yt elewacyjnych jest stosunkowo ?atwy, ale jak zamontowa? obramienia okienne, portale drzwiowe, gzymsy i opaski profilowe kiedy napotykamy problemy zwi?zane z prac? materia?u, rozszerzalno?ci? temperaturow? czy ryzykiem uszkodzenia elementu w przypadku konieczno?ci jego demonta?u? Tutaj z pomoc? przychodz? rozwi?zania opracowane przez naszych in?ynierw:

system Easy-E** z regulacj? 3D system Blick
system Klammer
easy-e
blick_oblick klammer

* Ze wzgl?du na r?ne g?sto?ci, ch?onno??, zawarto?? pierwiastkw chemicznych wchodz?cych w reakcj? ze sk?adnikami materia?w cementowych itd. poni?sze systemy s? dedykowane do oferowanego piaskowca. Wi?cej informacji w siedzibie firmy.

** Easy-E stanowi rozwi?zanie chronione patentem RCD000900436, P-384884.

 

KATALOGI

systemy_elewacyjnem
katalog_elewacjem

KONTAKT

tel.: 071 3112398
fax: 071 3112757
email: biuro@gruszecki.com.pl