Ekskluzywny wygl?d domw pasywnych? to ju? rzeczywisto?? Nowo?? 2008

Do tej pory ?ciany izolowane termicznie (styropianem, we?n? czy ICF) skazane by?y na wyka?czanie sidingiem lub tynkiem mineralnym. Ze wzgl?du na swoj? specyfik? nie mog?y one nada? odpowiedniego presti?u rezydencji. Teraz do dyspozycji mamy system 20, nie ingeruje w warstw? izolacji, nie stwarza mostkw termicznych, a wygl?d elewacji


Wi?cej...
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:2077. Error 9: Invalid character
Elewacje

Systemy elewacyjne z piaskowca s? g?wnym produktem firmy. Nasze zdolno?ci produkcyjne to ponad 40 000,00m2, co obejmuje prace projektowe, produkcyjne a tak?e monta?owe.

Oferujemy 3 systemy elewacyjne:

 • SYSTEM 20MM klejony (do ?cian izolowanych).

  system20mm System 20 to nowoczesne rozwi?zanie stworzone g?wnie z my?l? o ?cianach izolowanych, ktre do tej pory wyka?czane by?y jedynie materia?ami typu siding lub tynk mineralny. Teraz dzi?ki odpowiednim systemom monta?owym (Easy-E, Needle, Klammer) mo?na nada? obiektom nowy ekskluzywny wygl?d wykorzystuj?c materia?y wysokiej jako?ci.
 • SYSTEM 30MM fasada wentylowana

  system30mm System 30 to innowacyjne rozwi?zanie przeznaczone dla fasad wentylowanych oferuj?ce bardzo szerokie korzy?ci, np.:
  • mo?liwo?? zastosowania wielkogabarytowych p?yt (od p?yt cementowych i ceramicznych, komglomeratw po kamie? naturalny i szk?o),
  • najszybszy dost?pny na rynku monta? (mo?liwy w temperaturach poni?ej 0C),
  • wysokie bezpiecze?stwo i parametry techniczne dzi?ki wyeliminowaniu klejw cementowych i ?ywic i zastosowaniu kotew mocowanych w tylnej p?aszczy?nie p?yty
 • SYSTEM 40MM fasada wentylowana

  system40mm Specjalizacj? firmy jest montowany i wykonywany od lat system 40. W zale?no?ci od pod?o?a do mocowania wykorzystuje si? kotwy nierdzewne lub ruszt. System ten charakteryzuje si? szerokimi mo?liwo?ciami.
 • SYSTEM 100MM warstwa licowa murowana.

  system100mm Oprcz oferty typowych elementw, daje on najszersze mo?liwo?ci modelowania kszta?tu oraz wyko?cze? powierzchni oferuj?c skomplikowane elementy w postaci rze?bionych portali, zwie?cze? kolumnowych

Oprcz piaskowca dostarczamy elementy elewacyjne z granitu, trawertynu, wapienia i innych materia?w z ca?ego ?wiata.

Charakterystyka posiadanego z?o?a umo?liwia wykonanie du?ych realizacji przy du?ych formatach p?yt. W przypadku piaskowca jest to du?y atut. Jednym z przyk?adw takich realizacji jest
Politechnika Wroc?awska
(10.2005- 02.2006), p?yty w formacie 85/125cm i 150/150cm (waga pojedynczego elementu 90kg) by?y zamontowane w ilo?ci ponad 3500m2. Mo?liwo?? wykonania r?nych wyko?cze? stwarza szans? na ich wykorzystanie i po??czenie w r?nych realizacjach (Hotel Pielgrzyma Wroc?aw lub Renoir/Ksi???ca). Najcz??ciej stosowanym systemem monta?u jest system kotew nierdzewnych instalowanych w ?cianie ?elbetowej. Oprcz tego popularnego i stosunkowo taniego rozwi?zania jeste?my w stanie przygotowa? elementy i je zamontowa? do ka?dego innego systemu (kotwy rurowe, system Alu Fisher i inne).

Systemy Monta?owe

Szeroka oferta produktw dla elewacji spe?niaj?c? niemal ka?de wymagania to dopiero po?owa drogi do zadowolenia naszych odbiorcw. Kolejnym wa?nym elementem jest odpowied? na pytanie jak je zamontowa? i zagwarantowa? d?ugotrwa?y efekt z pomini?ciem ryzyka wykwitw, wysole? etc.
Dla ka?dego z systemw oferujemy kompleksowe i sprawdzone rozwi?zania obejmuj?ce wszystkie produkty niezb?dne dla w?a?ciwego monta?u, s? to r?nego rodzaju kotwy ze stali nierdzewnej, kleje i zaprawy, fugi, silikony uszczelniaj?ce i ?rodki impregnuj?ce.

Monta? p?yt elewacyjnych jest stosunkowo ?atwy, ale jak zamontowa? obramienia okienne, portale drzwiowe, gzymsy i opaski profilowe kiedy napotykamy problemy zwi?zane z prac? materia?u, rozszerzalno?ci? temperaturow? czy ryzykiem uszkodzenia elementu w przypadku konieczno?ci jego demonta?u? Tutaj z pomoc? przychodz? rozwi?zania opracowane przez naszych in?ynierw:

system Easy-E** z regulacj? 3D system Blick
system Klammer
easy-e
blick_oblick klammer

* Ze wzgl?du na r?ne g?sto?ci, ch?onno??, zawarto?? pierwiastkw chemicznych wchodz?cych w reakcj? ze sk?adnikami materia?w cementowych itd. poni?sze systemy s? dedykowane do oferowanego piaskowca. Wi?cej informacji w siedzibie firmy.

** Easy-E stanowi rozwi?zanie chronione patentem RCD000900436, P-384884.

 

KATALOGI

systemy_elewacyjnem
katalog_elewacjem

KONTAKT

tel.: 071 3112398
fax: 071 3112757
email: biuro@gruszecki.com.pl