Obramienia okienne i portale drzwiowe Nowo?? 2008

Elementy dekoracyjne elewacji, a w szczeglno?ci obramienia okienne i portale drzwiowe zmieni? ca?kowicie wygl?d budynku nadaj?c mu nowy charakter ekskluzywnej rezydencji. Wykonane z kamienia naturalnego gwarantuj? trwa?o?? wygl?du i ?wiadcz? o wyrafinowanym poczuciu estetyki w?a?ciciela. Atrakcyjny efekt uzyskany jest przy tym znacznie ni?szym nak?adem finansowym ni? w przypadku tradycyjnych elementw masywnych czy nawet profili z tworzywa sztucznego.

Wi?cej...
Pisz? o nas

"ARCHITEKTURA-murator" numer 6/2005

Rezydencja Renoir

Rezydencja Renoir, usytuowana na warszawskim Ursynowie w s?siedztwie sztucznie pofa?dowanych, otwartych terenw zielonych, stanowi cz??? ma?ego zespo?u mieszkaniowo-us?ugowego. Sk?adaj? si? na niego trzy niskie bloki oraz przewidziany do realizacji w drugim etapie inwestycji budynek handlowo-biurowy (powstanie on wzd?u? ulicy, tak aby os?oni? domy mieszkalne od ha?asu powodowanego przez ruch uliczny). Budynki mieszkalne rezydencji usytuowane s? na gara?u podziemnym, zajmuj?cym wi?ksz? cz??? powierzchni dzia?ki, co da?o mo?liwo?? utworzenia wewn?trznej cz??ci wsplnej. Stylistyka i wysoki standard zespo?u (m.in. elewacje wyko?czone piaskowcem i granitem) wyr?niaj? go z otoczenia.

murator1 Po?udniowo-wschodnia elewacja budynku C. Autorzy: Biuro Architektury i Urbanistyki Szweycer sp. z o.o., architekci Janusz Szweycer (generalny projektant), Dorota Pu?y?ska-Tappenden (g?wny projektant), Anna Borecka-Warczak, Zbigniew Grunwald. Zdj?cie: Wojciech Kry?ski

"ARCHITEKTURA-murator" numer 3/2005

Budynki Apartamentowe Holland Park - finali?ci IV edycji konkursu ?ycie w Architekturze, architektura-murator 3/2002.

Delta w Poznaniu

Przy jednej z wa?niejszych miejskich osi urbanistycznych Poznania, w pobli?u g?wnego dworca kolejowego i zespo?u Mi?dzynarodowych Targw Pozna?skich powsta? biurowiec klasy A. Budynek o ?elbetowej konstrukcji zaprojektowano na rzucie trjk?ta, w ktry wpisane s? dwie bry?y o r?nej wysoko?ci, stanowi?ce zwarta kompozycje architektoniczno-przestrzenna. Warunki zabudowy zezwala?y jedynie na piec kondygnacji, czyli utrzymanie gabarytw obudowy znajduj?cego si? w bezpo?rednim s?siedztwie parku, jednak architektom uda?o si? uzyska? od urz?du miasta zgod? na budynek jedenastokondygnacyjny.

murator2 P?nocno-wschodni naro?nik budynku. Autorzy: Pracownia Architektoniczna Ewy i Stanis?awa Sipi?skich, architekci Ewa Pruszewicz-Sipi?ska, Stanis?aw Sipi?ski. Zdj?cie: Daniel Rumiancew

"ARCHITEKTURA-murator" numer 10/1998

Na Placu Trzech Krzy?y

O nowym warszawskim biurowcu Holland Park przy placu Trzech Krzy?y trudno pisa? bez emocji. Jego architektura budzi r?ne uczucia. Liczne komentarze, dyskusje i przeciwstawne s?dy ?wiadcz? jednak o tym, ?e w centrum Warszawy powsta? gmach o oryginalnej architekturze, obok ktrego trudno przej?? oboj?tnie.

O ile opinie mieszka?cw miasta o nowym biurowcu s? podzielone, to oceny krytykw i architektw, przynajmniej tych najwybitniejszych, s? do?? przychylne.

Budynek powsta? w sercu Warszawy, przy Trakcie Krlewskim, po wschodniej stronie placu Trzech Krzy?y. Jest to miejsce szczeglne, a dla projektanta niezwykle trudne. Plac zaskakuje kontrastami architektonicznymi - obok kamieniczek z osiemnastego i pierwszej po?owy dziewi?tnastego wieku wznosz? si? ogromne domy mieszkalne z pocz?tku stulecia. Dominant? jest stoj?cy po?rodku klasycystyczny ko?ci? pod wezwaniem ?wi?tego Aleksandra, wzniesiony w latach 1818-1825, wzorowany na rzymskim Panteonie. Zachodni? pierzej? tworzy ogromny, modernistyczny gmach Mincwki, wybudowany w latach 1947-1949. Pierzeja wschodnia placu przez wiele lat po wojnie by?a nie uporz?dkowana.

Jerzy S. Majewski

murator2 Fragment Placu Trzech Krzyzy z kosciolem sw. Aleksandra i budynkiem Holland Park - fot. Wojciech Krynski
 

KONTAKT

tel.: 071 3112398
fax: 071 3112757
email: biuro@gruszecki.com.pl