Main Menu

Obramienia okienne i portale drzwiowe Nowo?? 2008

Elementy dekoracyjne elewacji, a w szczeglno?ci obramienia okienne i portale drzwiowe zmieni? ca?kowicie wygl?d budynku nadaj?c mu nowy charakter ekskluzywnej rezydencji. Wykonane z kamienia naturalnego gwarantuj? trwa?o?? wygl?du i ?wiadcz? o wyrafinowanym poczuciu estetyki w?a?ciciela. Atrakcyjny efekt uzyskany jest przy tym znacznie ni?szym nak?adem finansowym ni? w przypadku tradycyjnych elementw masywnych czy nawet profili z tworzywa sztucznego.

Wi?cej...
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:2077. Error 9: Invalid character
System 40mm wieszany na kotwach/ruszcie

system40mm2Ekskluzywne budynki wielkich korporacji s? znane nie tylko ze swych wyj?tkowych lokalizacji i oryginalnej architektury, ale tak?e z wykorzystania szlachetnych materia?w na ok?adzin? elewacji. Elewacje te charakteryzuj? si? najcz??ciej nietuzinkow? architektur? wymagaj?c? tworzenia specjalnych rozwi?za? i krojenia na miar?. Jednak ka?dy elegancki garnitur wymaga w?a?ciwego materia?u - kamie? naturalny jest jedynym w?a?ciwym wyborem.

system40mm3Ze wzgl?du na fakt, ?e system 40 stosowany jest najcz??ciej w obiektach o charakterze publicznym, posiadaj?cych skomplikowan? architektur? wykonanie elewacji kamieniarskiej wymaga wykonania specjalnego projektu . Projekt kamieniarski obejmuje kompleksowo wszystkie rozwi?zania konstrukcyjne elementw kamiennych elewacji wraz ze sposobem ich mocowania. Uwzgl?dnia on szereg aspektw technicznych i estetycznych jak rozkroje p?yt zgodne ze stolark? okienn?, wyko?czenia powierzchni, obliczenia statyczne mocowania p?yt uwzgl?dniaj?ce wysi?g, napr i ssanie wiatru, zasolenie zawarto?? powietrza (miasta portowe wymagaj? zastosowania kotew ze stali o podwy?szonych w?a?ciwo?ciach antykorozyjnych) i inne elementy w?a?ciwe dla danego budynku i lokalizacji.

Zapewniamy pe?n? ofert? elementw elewacyjnych dla ?cian wieszanych zaczynaj?c od p?yt elewacyjnych czy coko?owych, naro?nikw i podwiesze? po obramienia okienne, parapety, gzymsy i inne elementy wykonywane na specjalne zamwienie.

Zastosowanie systemu 40mm. System ten mo?e by? mocowany do ?cian no?nych wykonanych z r?nych materia?w, np.:

  • ?elbet 25cm,
  • silikaty,
  • ceramiczne pustaki szczelinowe,
  • beton komrkowy o podwy?szonej g?sto?ci.

Wisniowy_Business_Park_16DSC000111Delta_Poznan

Cz??? materia?w, ze wzgl?du na obni?one parametry techniczne, b?dzie wymaga?a stosowania kotew ze stopk? lub kotew rurowych. W przypadku materia?w o bardzo niskich parametrach, niezb?dne b?dzie mocowanie z wykorzystaniem rusztu.

Nasze zdolno?ci produkcyjne umo?liwiaj? wykonanie 40000m2 fasad rocznie z mo?liwo?ci? monta?u w Polsce i za granic?.

Posiadaj?c w?asne z?o?a kamienia naturalnego zapewniamy dostaw? elementw na ka?dym etapie procesu produkcyjnego od

wydobycia
 poprzez przerbpo jego monta?.

Monta? systemu 40 na kotwach/ruszcie

system40mmWraz z samym produktem w postaci p?yt elewacyjnych oferujemy monta? i doradztwo. Wi?cej o monta?u w dziale monta? na kotwach >>>


O naszych mocnych stronach ?wiadcz? realizacje wykonane w Polsce i za granic? >>>

 

KATALOGI

systemy_elewacyjnem
katalog_elewacjem

KONTAKT

tel.: 071 3112398
fax: 071 3112757
email: biuro@gruszecki.com.pl