Main Menu

Nowe obrbki powierzchni dla systemw elewacyjnych Nowo?? 2008

Dost?pne s? ju? nowe obrbki dla systemu 20, 40 i 100.

Wi?cej...
Error
  • XML Parsing Error at 1:2077. Error 9: Invalid character
System Needle & Klammer

Needle

needleOprcz systemu

Easy-E
, ktry jest bardzo tolerancyjny dla b??dw monta?owych i oferuje najszersze obecnie mo?liwo?ci na rynku, obramienia okienne oraz inne elementy elewacyjne mog? by? mocowane na szpilkach mocowanych bezpo?rednio do ?ciany izolowanej za pomoc? szybkowi???cych klejw cementowych (np. Ceresit CX5, ?ywice Hilti etc.). Jest to rozwi?zanie sprawdzone i adaptowane z mocowa? fasad elewacyjnych na potrzeby obramie? okiennych, portali drzwiowych etc..
System Needle pomimo, ?e oferuje mniejsze mo?liwo?ci jest najta?szym rozwi?zaniem.

Na ?yczenie elementy kamienne maj? wykonane odpowiednie gniazda przygotowane do monta?u na szpilkach.

Mocowanie na szpilkach daje nast?puj?ce korzy?ci:

  • elementy s? przytwierdzone na sta?e bezpo?rednio do pod?o?a z pomini?ciem elementw po?rednicz?cych, co obni?a znacznie koszty,
  • elementy mocowane nie maj? styczno?ci ze ?cian? w?a?ciw? co eliminuje ryzyko powstawania mostkw termicznych i jest szczeglnie polecane dla budynkw pasywnych Passivhaus,
  • elementy mocowane s? samono?ne i nie przenosz? obci??enia na elementy ni?ej po?o?one,
  • monta? jest szybki i ?atwy,
  • mocowania nie s? widoczne,
  • monta? bazuje na oglnie dost?pnych szybkowi???cych klejach cementowych (np. Ceresie CX5, Sopro, Mapei) lub ?ywicach budowlanych (Fisher, Kelner, Hilti),
  • umo?liwia korekt? po?o?enia elementu w pocz?tkowej fazie wi?zania kleju,
  • dzi?ki doborowi odpowiednich materia?w czas monta?u mo?e by? regulowany czasem wi?zania klejw, co jest szczeglnie istotne przy niskich oraz wysokich temperaturach otoczenia (monta? w zimie i lecie).

Klammer

klammerSystem Klamer stanowi uzupe?nienie dla metody tradycyjnej opartej na wykorzystaniu klejw cementowych i ma zastosowanie w przypadku elementw wi?kszych lub ci??szych oraz o wi?kszym wysi?gu. W zale?no?ci od wymaga? regionalnych w?a?ciwych dla danego kraju mo?e powsta? konieczno?? dodatkowego zabezpieczenia warstwy klejonej powy?ej dopuszczalnej wysoko?ci. System ten wymaga by elementy klejone posiada?y odpowiednio przygotowane gniazda pod elementy wsporczo-kotwi?ce.

 

KATALOGI

systemy_elewacyjnem
katalog_elewacjem

KONTAKT

tel.: 071 3112398
fax: 071 3112757
email: biuro@gruszecki.com.pl