Main Menu

Ekskluzywny wygl?d domw pasywnych? to ju? rzeczywisto?? Nowo?? 2008

Do tej pory ?ciany izolowane termicznie (styropianem, we?n? czy ICF) skazane by?y na wyka?czanie sidingiem lub tynkiem mineralnym. Ze wzgl?du na swoj? specyfik? nie mog?y one nada? odpowiedniego presti?u rezydencji. Teraz do dyspozycji mamy system 20, nie ingeruje w warstw? izolacji, nie stwarza mostkw termicznych, a wygl?d elewacji


Wi?cej...
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:2077. Error 9: Invalid character
System Needle & Klammer

Needle

needleOprcz systemu

Easy-E
, ktry jest bardzo tolerancyjny dla b??dw monta?owych i oferuje najszersze obecnie mo?liwo?ci na rynku, obramienia okienne oraz inne elementy elewacyjne mog? by? mocowane na szpilkach mocowanych bezpo?rednio do ?ciany izolowanej za pomoc? szybkowi???cych klejw cementowych (np. Ceresit CX5, ?ywice Hilti etc.). Jest to rozwi?zanie sprawdzone i adaptowane z mocowa? fasad elewacyjnych na potrzeby obramie? okiennych, portali drzwiowych etc..
System Needle pomimo, ?e oferuje mniejsze mo?liwo?ci jest najta?szym rozwi?zaniem.

Na ?yczenie elementy kamienne maj? wykonane odpowiednie gniazda przygotowane do monta?u na szpilkach.

Mocowanie na szpilkach daje nast?puj?ce korzy?ci:

  • elementy s? przytwierdzone na sta?e bezpo?rednio do pod?o?a z pomini?ciem elementw po?rednicz?cych, co obni?a znacznie koszty,
  • elementy mocowane nie maj? styczno?ci ze ?cian? w?a?ciw? co eliminuje ryzyko powstawania mostkw termicznych i jest szczeglnie polecane dla budynkw pasywnych Passivhaus,
  • elementy mocowane s? samono?ne i nie przenosz? obci??enia na elementy ni?ej po?o?one,
  • monta? jest szybki i ?atwy,
  • mocowania nie s? widoczne,
  • monta? bazuje na oglnie dost?pnych szybkowi???cych klejach cementowych (np. Ceresie CX5, Sopro, Mapei) lub ?ywicach budowlanych (Fisher, Kelner, Hilti),
  • umo?liwia korekt? po?o?enia elementu w pocz?tkowej fazie wi?zania kleju,
  • dzi?ki doborowi odpowiednich materia?w czas monta?u mo?e by? regulowany czasem wi?zania klejw, co jest szczeglnie istotne przy niskich oraz wysokich temperaturach otoczenia (monta? w zimie i lecie).

Klammer

klammerSystem Klamer stanowi uzupe?nienie dla metody tradycyjnej opartej na wykorzystaniu klejw cementowych i ma zastosowanie w przypadku elementw wi?kszych lub ci??szych oraz o wi?kszym wysi?gu. W zale?no?ci od wymaga? regionalnych w?a?ciwych dla danego kraju mo?e powsta? konieczno?? dodatkowego zabezpieczenia warstwy klejonej powy?ej dopuszczalnej wysoko?ci. System ten wymaga by elementy klejone posiada?y odpowiednio przygotowane gniazda pod elementy wsporczo-kotwi?ce.

 

KATALOGI

systemy_elewacyjnem
katalog_elewacjem

KONTAKT

tel.: 071 3112398
fax: 071 3112757
email: biuro@gruszecki.com.pl