Klammer PDF Print E-mail

klammerSystem Klamer stanowi uzupe?nienie dla metody tradycyjnej opartej na wykorzystaniu klejw cementowych i ma zastosowanie w przypadku elementw wi?kszych lub ci??szych oraz o wi?kszym wysi?gu. W zale?no?ci od wymaga? regionalnych w?a?ciwych dla danego kraju mo?e powsta? konieczno?? dodatkowego zabezpieczenia warstwy klejonej powy?ej dopuszczalnej wysoko?ci. System ten wymaga by elementy klejone posiada?y odpowiednio przygotowane gniazda pod elementy wsporczo-kotwi?ce.