Main Menu

System 100mm dla ?cian warstwowych Nowo?? 2008

W roku 2008 usystematyzowano ofert? produktów dedykowanych dla muru warstwowego 100mm. Wprowadzono wiele nowych wzorów obramie? okiennych, elementów ?ciennych, naro?ników... Na li?cie referencyjnej znajduj? si? obiekty wykonane w Anglii, Szkocji, Irlandii, Niemczech i Polsce.

Wi?cej...
Error
 • XML Parsing Error at 1:2077. Error 9: Invalid character

system20mm2Je?eli chcesz zmieni? wizerunek swojego domu i nada? mu nowy, atrakcyjny wygl?d rezydencji rodem z Hollywood – system 20 jest przeznaczony w?a?nie dla Ciebie.

My?l? przewodni? podczas projektowania systemu by?o umo?liwienie zasadniczej zmiany wygl?du elewacji poprzez nadanie jej wysokich walorów estetycznych, dzi?ki zastosowaniu elementów architektonicznych wykonanych z naturalnego piaskowca. Zadanie to by?o tym trudniejsze, ?e system musia? rozwi?za? skomplikowane problemy, jakie stwarzaj? elewacje izolowane, które nie s? zdolne do przenoszenia obci??e? w?a?ciwych dla ?cian litych

(patrz system 40)
.

Ze wzgl?du na te ograniczenia oraz brak w?a?ciwej technologii monta?u, ?ciany izolowane by?y do tej pory skazane jedynie na wyko?czenia bazuj?ce na tynkach mineralnych lub siding’u z tworzywa sztucznego.
Materia?y te ze wzgl?du na ich ograniczenia nie mog?y zapewni? budynkom ??danego efektu estetycznego na najwy?szym poziomie jaki gwarantuje kamie?.

System 20 jest nasz? odpowiedzi? rozwi?zuj?c? wszelkie problemy z jakimi dotychczas borykano si? wyka?czaj?c elewacje izolowane zwi?zane z trudnym monta?em i wyrafinowan? architektur?. System stanowi nowoczesne, adaptowane na potrzeby ?cian izolowanych rozwi?zanie, zaczerpni?te z tradycyjnej masywnej kamieniarki ze sprawdzon? technologi? ich monta?u.

System 20 ma nast?puj?ce zalety:

 • stanowi kompleksow? ofert? obejmuj?c? wszystkie pasuj?ce do siebie typowe elementy architektoniczne ??cznie z systemem monta?u,
 • wysoka jako?? produktów ca?kowicie zmieniaj?ca wizerunek budynku i nadaj?ca mu nowy charakter,
 • wszystkie elementy mog? by? montowane do warstwy izolacji termicznej zgodnie z technologi? oraz w razie konieczno?ci wzmacniane kotwieniami systemu
  Klammer
  ,
 • nie ingeruje w warstw? izolacji termicznej eliminuj?c lub znacznie redukuj?c ryzyko wyst?pienia mostków termicznych,
 • mo?e by? stosowany do ?cian jednowarstwowych bez izolacji termicznej wykonanych z betonu komórkowego, ceramicznych pustaków szczelinowych, silikatów, ceg?y pe?nej a nawet p?yt
  OSB
  konstrukcji drewnianej szkieletowej,
 • szerokie mo?liwo?ci wyko?czenia powierzchni,
 • technologia monta?u bazuje na ogólnie dost?pnych materia?ach oraz narz?dziach,
 • niska waga elementów zdolna do przeniesienia przez warstw? izolacji,
 • mo?e by? stosowany zarówno do ?cian izolowanych warstw? styropianu, styroduru, poliuretanu (Kingspan), we?ny czy
  kszta?tek styropianowych zalewanych betonem ICF
  ,
 • wygl?d zewn?trzny jest identyczny z tym jaki oferuje system masywnych elementów 100mm,
 • monta? elementów nie wymaga wykwalifikowanych ekip instalatorów,
 • dzi?ki zastosowaniu systemu
  Easy-E
  szybki i ?atwy monta? elementów skomplikowanych sta? si? mo?liwy,
 • elementy s? zgodne z typoszeregiem cegie? i p?ytek klinkierowych, dzi?ki czemu mog? by? stosowane jako dodatki dekoracyjne do
  elewacji klinkierowej
  ,
 • ze wzgl?du na swoje mo?liwo?ci jest szczególnie polecany dla budynków pasywnych wykonanych w ró?nych technologiach,
 • i inne.
Teraz, jako pierwsi w Europie, oferujemy pe?n? ofert? elementów dekoracyjnych z piaskowca dla ?cian izolowanych, system 20 obejmuje takie produkty jak:
 • pe?na oferta elementów architektonicznych stosowanych tradycyjnie jak:
 • portale drzwiowe wyposa?one w system monta?u Easy-E oraz Needle,
 • obramienia okienne w dwóch liniach konstrukcyjnych FL (o du?ych mo?liwo?ciach dostosowania) i MF (szyte na miar? na podstawie formularza wymiarowego okna),
 • obramienia dla okien ?ukowych,
 • parapety z bazami
  o?cie?owymi*
  ,
 • p?yty elewacyjne, coko?owe i naro?niki mocowane bezpo?rednio do warstwy izolacji lub w po??czeniu z systemem Klammer,
 • profile coko?owe i listwy profilowane oraz gzymsy,
 • oraz inne elementy wykonywane na zamówienie,
 • wi?cej w listach produktowych >>>
 • i inne w galerii produktów >>>
Standardowo wszystkie elementy s? dostarczane jako szlifowane w gradacji C120, ale w ofercie znajduj? si? równie? p?ytki elewacyjne o innych obróbkach powierzchni >>>

Przyk?adowe realizacje systemu 20:

 • rezydencja prywatna Wroc?aw,
 • osiedle w Szkocji Laurencekirk,
 • hotel w
  ?wieradowie Zdr.
  ,
 • wi?cej w dziale realizacje >>>

System 20 stanowi rozwi?zanie sprawdzone i stosowane przez lata w krajach UE, niektóre realizacje zosta?y wykonane jeszcze w 1998 roku.

Budynki ICF

icfphotoNajnowszym produktem firmy jest linia obramie? okiennych oraz portali drzwiowych wyposa?onych w system Easy-E dedykowana specjalnie dla systemów ICF (ICF-Tech, Beco, Logix,

Reward
etc.).
Prezentowane tutaj produkty wykonane s? ze sprawdzonych, naturalnych materia?ów, przy wykorzystaniu nowych technologii produkcji oraz ca?kowicie nowatorskich rozwi?za? instalacyjnych. Obramienia okienne s? wykonywane z pe?nych bloków a jednocze?nie nie ingeruj? w warstw? izolacji, ponadto oferujemy elementy naro?ne z wyko?czeniem
szpicowania
i
ryflowania
w stylu szkockim.

Wi?cej w galerii >>>

Budynki o konstrukcji drewnianej szkieletowej

osbSystem 20 mo?e by? równie? stosowany w po??czeniu z konstrukcj? drewnian? szkieletow?, gdzie elementy elewacyjne s? mocowane bezpo?rednio do p?yt OSB.
Monta? obramie? okiennych z systemem Easy-E wymaga w takim przypadku konsultacji na etapie projektowania, poniewa? kotwienie powinno by? wykonane w masywnych elementach drewnianych.

Wi?cej na ten temat w siedzibie firmy…

 

KATALOGI

systemy_elewacyjnem
katalog_elewacjem

KONTAKT

tel.: 071 3112398
fax: 071 3112757
email: biuro@gruszecki.com.pl