Main Menu

Obramienia okienne i portale drzwiowe Nowo?? 2008

Elementy dekoracyjne elewacji, a w szczeglno?ci obramienia okienne i portale drzwiowe zmieni? ca?kowicie wygl?d budynku nadaj?c mu nowy charakter ekskluzywnej rezydencji. Wykonane z kamienia naturalnego gwarantuj? trwa?o?? wygl?du i ?wiadcz? o wyrafinowanym poczuciu estetyki w?a?ciciela. Atrakcyjny efekt uzyskany jest przy tym znacznie ni?szym nak?adem finansowym ni? w przypadku tradycyjnych elementw masywnych czy nawet profili z tworzywa sztucznego.

Wi?cej...
Error
  • XML Parsing Error at 1:2077. Error 9: Invalid character
Monta? systemu 20mm

system20mmNajbardziej typow? metod? osadzania parapetw i obramie? okiennych jest ich monta? z wykorzystaniem klejw i zapraw cementowych (ewentualnie wapiennych). Jest to metoda stosowana od lat i najcz??ciej u?ywana przy systemie ?ciany warstwowej

100mm
 lub ?cianach wykonanych z betonw komrkowych CLC/LCC (Porit, Ytong, H+H, Prefabet, Solbet) czy ceramiki (pustaki szczelinowe, ceg?a lita etc.) do ktrej bezpo?rednio kleimy kamie?.

P?yty elewacyjne na ?ciany izolowane.

Swieradow_Hotel_019mW przypadku ?cian izolowanych napotykano do tej pory na bardzo du?e trudno?ci zwi?zane z mocowaniem elementw kamiennych bezpo?rednio do warstwy ocieplanej lub przez ocieplenie do ?ciany no?nej. Wynika?y one z braku odpowiednich materia?w ??cz?cych, technologii mocowa?, do?wiadczenia oraz niskich zdolno?ci przenoszenia obci??enia przez warstw? izolacji termicznej. Z tych powodw elewacje izolowane skazane by?y na wyko?czenie jedynie tynkami mineralnymi ewentualnie sidingiem z tworzyw sztucznych. Jednak ?aden z tych materia?w nie jest w stanie zapewni? elewacji estetycznego wygl?du ani nada? ekskluzywnego charakteru w sposb w?a?ciwy dla elewacji z kamienia naturalnego.

Maj?c na uwadze z jednej strony istniej?ce ograniczenia monta?owe wynikaj?ce z zastosowanych na ?ciany ocieplane materia?w (kruche pustaki szczelinowe, lekki beton komrkowy, niska wytrzyma?o?? na wyrwanie kotwy, wysi?g, przeniesienie obci??enia itd.) a z drugiej strony wysokie walory estetyczne jakie oferuje piaskowiec (trwa?o??, ekskluzywny charakter wygl?du, warstwa ochronna itd.) nasi in?ynierowie we wsp?pracy z technologami koncernw produkuj?cych kleje i zaprawy cementowe opracowali technologi? monta?u przeznaczon? do mocowania

piaskowca*
 bazuj?c? na specjalnie dobranych klejach cementowych.

Opracowana nowa technologia monta?u daje nast?puj?ce korzy?ci:

  • zachowuj? si? warstw? izolacyjn?, przez co wyeliminowano ryzyko powstawania mostkw termicznych,
  • wyeliminowano ryzyko powstawania przebarwie? czy wysole? na powierzchni kamienia przez zastosowanie ?ci?le okre?lonych zapraw i klejw,
  • monta? jest ?atwy, wykorzystuje si? typowe, oglnie dost?pne narz?dzia i elektronarz?dzia,
  • monta? nie wymaga zatrudnienia specjalistw - kamieniarzy, koszt i kwalifikacje instalatorw znacznie obni?ono,
  • monta? opiera si? na wykorzystaniu oglnie dost?pnych materia?w,

Opis technologii mocowania >>>


Zastrze?enia i uwagi:

Opisana metoda mocowania nie mo?e by? zastosowana dla granitw oraz innych materia?w o znacznie wi?kszej g?sto?ci i ci??arze w?a?ciwym. Wykonanie monta?u zgodnie z regu?ami sztuki budowlanej oraz zaleceniami dostawcw materia?w monta?owych oraz przy wykorzystaniu dedykowanych materia?w gwarantuje bezpiecze?stwo, trwa?o?? i d?ugotrwa?y efekt. W zale?no?ci od wagi elementw kamiennych (np. profile, gzymsy lub grubsze p?yty) mo?e powsta? konieczno?? zastosowania Systemu Needle lub Klamer lub innych rozwi?za? wsporczych. Elewacja coko?owa klejona do warstwy izolacji w zale?no?ci od regionalnych regulacji budowlanych (r?nych w zale?no?ci od kraju ich stosowania, aktywno?ci sejsmicznej, tereny grnicze itd.) mo?liwa jest najcz??ciej do uk?adania do wysoko?ci 3m lub powy?ej przy zastosowaniu dodatkowych rozwi?za? (sprawd? wymagania regionalne przez zastosowaniem). Firma nie ponosi odpowiedzialno?ci za konsekwencje wynik?e z niew?a?ciwie wykonanego monta?u lub wykonanego z wykorzystaniem niew?a?ciwych materia?w.

 

KATALOGI

systemy_elewacyjnem
katalog_elewacjem

KONTAKT

tel.: 071 3112398
fax: 071 3112757
email: biuro@gruszecki.com.pl