Main Menu

Nowe obrbki powierzchni dla systemw elewacyjnych Nowo?? 2008

Dost?pne s? ju? nowe obrbki dla systemu 20, 40 i 100.

Wi?cej...
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:2077. Error 9: Invalid character
Easy-E ?atwy i szybki monta? z korekt? po?o?enia

easy-eSpecjalnie dla obramie? okiennych i portali drzwiowych dedykowanych dla ?cian izolowanych budynkw nowych jak rwnie? istniej?cych opracowano system monta?u Easy-E (EU Community Design patent Pending RCD000900436, P-384884). Jest to nowatorski system s?u??cy do mocowania elementw kamiennych poprzez warstw? izolacji, umo?liwiaj?c korekty po?o?enia.

Monta? obramienia okiennego wyposa?onego w system Easy-E:

1. Monta? parapetu i zaznaczenie miejsc pod kotwy.

easy-e-montaz1Ze wzgl?du na fakt, ?e parapet przenosi obci??enia (np. podczas mycia okna) musi on by? posadowiony tak by unikn?? obci??e? punktowych pod ci??arem. Z tego wzgl?du parapet jako wyj?tek musi by? posadowiony metod? tradycyjn? przy u?yciu klejw cementowych, rwnomiernie wype?niaj?cych ca?? powierzchni? podparcia.2. Posadowienie kotew.

easy-e-montaz2Po zamontowaniu parapetu przyst?pujemy do okre?lenia miejsc kotwienia. W tym celu nale?y ustawi? p?ytki zawieszki-crki w ich centralnym po?o?eniu.
To po?o?enie nale?y przenie?? na ?cian? okre?laj?c miejsce wierce? pod ko?ki/kotwy.

Wskazwki: dla ?atwiejszej orientacji mo?na obrysowa? zewn?trzny zarys ramy okiennej bezpo?rednio na ?cianie (przed jej wyko?czeniem) lub papierze przytwierdzonym na ?cianie (przy ?cianach wyko?czonych). Miejsca wiercenia nale?y dok?adnie i starannie zaznaczy?, nast?pnie przyst?pujemy do wiercenia i osadzania kotew. W zale?no?ci od konstrukcji ?ciany stosuje si? r?nego rodzaju kotwy monta?owe, lista producentw i typy kotew dedykowane do danego materia?u u?ywanego do budowy ?ciany s? wyszczeglnione w poradniku Easy-E General Installation Guide(Fisher, Hilti, Wrth, Kelner, ScrewFix etc.).

3. Zawiesi? obramienie

easy-e-montaz3Na posadowione kotwy nale?y nakr?ci? dostarczon? tulejk? i zawiesi? obramienie.
Je?eli istnieje taka konieczno?? nale?y skorygowa? po?o?enie.
Easy-E umo?liwia korekt? b??du posadowienia kotwy w zale?no?ci od dostarczonego systemu w polu dla Easy-EI 20/20mm lub dla Easy-EII 30/30mm i

Gotowe (

zobacz
)

System ten stanowi ca?kowicie nowatorskie rozwi?zanie i daje nast?puj?ce korzy?ci:

system umo?liwia korekt? po?o?enia w 3 wymiarach i korekt? b??du wykonanego otworu pod kotwy monta?owe w zale?no?ci od modelu w kwadracie 20/20-25/30mmeasy-e
dzi?ki po??czeniu w?a?ciwego kszta?tu elementw oraz mo?liwo?ci systemu Easy-E ograniczono ryzyko wyst?powania powierzchniowych mostkw termicznych, a w przypadku systemw ICF istnieje mo?liwo?? monta?u bezpo?rednio do warstwy izolacji za pomoc? specjalnych wkr?tek ca?kowicie eliminuj?c zjawisko mostkw termicznycheasy-e-montaz5
monta? jest bardzo ?atwy, mo?na go wykona? we w?asnym zakresie przy wykorzystaniu oglnie dost?pnych narz?dzi, monta? polega na zawieszeniu obramienia na oglnie dost?pnych wkr?tach, ko?kach rozporowych lub kotwach chemicznych (kotwy te nie wchodz? w sk?ad systemu)easy-e-montaz6
instalacja jest wykonana poprzez warstw? izolacji do ?ciany no?nej wykonanej w r?nych technologiach (ICF, ?elbet, ceramiczne pustaki szczelinowe, beton komrkowy, silikaty a nawet konstrukcja drewniana szkieletowa)easy-e-montaz7
po monta?u gniazda systemowe Easy-E s? zas?oni?te obramieniem kamiennym i niewidoczne, dzi?ki czemu monta? mo?e si? odbywa? na budynkach z wyko?czon? elewacj?, dzi?ki systemowi Easy-E rama zakrywa wszelkie prace budowlane zwi?zane z wymian? starych okien na noweeasy-e-montaz8
obramienie okienne posiadaj? wbudowane fabrycznie gniazda i wyj?te z opakowania s? gotowe do monta?u, ?adne prace dodatkowe czy korekty elementw kamiennych nie s? konieczneeasy-e-montaz3
system umo?liwia demonta? i ponowny monta? obramienia (oprcz parapetu) bez ryzyka uszkodzenia elementu, co jest szczeglnie wa?ne przy oknach z roletami wymagaj?cymi okresowej inspekcjieasy-e-montaz9
poszczeglne elementy s? samono?ne i nie przenosz? obci??enia na ni?ej po?o?one, a system umo?liwia ich swobodna prac? zwi?zan? z rozszerzalno?ci? termiczn? easy-e-montaz10
monta? jest bardzo szybki - dzi?ki zastosowaniu Easy-E mo?na zamontowa? kompletne obramienie w ci?gu
1-2 godzin*
. (parapet, dwa o?cie?a i nadpro?e) patrz film instrukta?owy >>>
easy-e-montaz11
jest idealnym rozwi?zaniem dla domkw wykonanych w technologii ICF i zgodny z ide? Passiv-Houseicf
i inne

camNiniejszy film instrukta?owy obja?nia monta? ramy wyposa?onej w system Easy-E.
Easy-E Installation wi?cej >>>

Nota: stosowane rozwi?zania mog? si? r?ni? w zale?no?ci od sytuacji, detali kamiennych czy konstrukcji ?ciany. Zawsze przed podj?ciem prac wykonawczych nale?y skonsultowa? rozwi?zania z naszymi agentami regionalnymi lub dystrybutorami. Firma nie bierze odpowiedzialno?ci za konsekwencje wynikaj?ce z wykonanych prac bez wcze?niejszej konsultacji.

Wst?pne wskazwki dotycz?ce w?a?ciwego wykonania muru i posadowienia okien mo?na znale?? w naszym poradniku Easy-E tips for architekt.

Easy-E zastosowanie i przeznaczenie.

Zastosowanie: Easy-E mo?e by? mocowany do ?cian wykonanych z:

 • ICF,
 • ceramika bez/ - z izolacj? (np. Wienerberger, Jopek, Porotherm),
 • LCC-beton komrkowy (np. Porit, H+H Celcon, RadyBlock-Cemex, Ytong-Xella, Prefabet, Suporex),
 • Timberframe (wymaga konsultacji na etapie projektowania),
 • ?elbetowej,
 • i innych umo?liwiaj?cych mocowanie przy pomocy kotew.

do wieszania:

 • obramie? okiennych,
 • portali drzwiowych,
 • gzymsw,
 • elementw obudw kominkowych,
 • elementw elewacyjnych (herby, p?yty pami?tkowe etc.)
 • elementw architektonicznych,
 • innych,

w materia?ach:

 • kamie?
 • PVC,
 • ceramika,
 • drewno,
 • szk?o,
 • etc.

Wi?cej o systemie w poradniku instalacji dostarczanym razem z produktem

>>>


Obramienia okienne mog? by? dostarczone jako wykonane na wymiar i wyposa?one w Easy-E system. Formularz wymiarowy okna >>>

 

KATALOGI

systemy_elewacyjnem
katalog_elewacjem

KONTAKT

tel.: 071 3112398
fax: 071 3112757
email: biuro@gruszecki.com.pl