Main Menu

System 100mm dla ?cian warstwowych Nowo?? 2008

W roku 2008 usystematyzowano ofert? produktw dedykowanych dla muru warstwowego 100mm. Wprowadzono wiele nowych wzorw obramie? okiennych, elementw ?ciennych, naro?nikw... Na li?cie referencyjnej znajduj? si? obiekty wykonane w Anglii, Szkocji, Irlandii, Niemczech i Polsce.

Wi?cej...
Error
  • XML Parsing Error at 1:2077. Error 9: Invalid character
System Blick

Szanowni Pa?stwo,

Dzisiaj, po kilkuletnich pracach nad stworzeniem uniwersalnego mocowania, mam przyjemno?? zaprezentowa? kompleksowy system do mocowania p?yt elewacyjnych Blick.

Blick, to obecnie najbardziej uniwersalny system mocowania p?yt elewacyjnych. Obejmuje on pe?n? gam? elementw od zaawansowanych kotew, poprzez narz?dzia do mocowania, po kotwy mocowane w tylnej p?aszczy?nie p?yty oraz g?owice wykonuj?ce otwory z podci?ciem u dna. Umo?liwia wykorzystanie na ok?adziny elewacji wielu r?nych materia?w od kamienia naturalnego, konglomeratu, p?yt cementowych i ceramiki, po p?yty HPL, w?kno-cementowe czy nawet szk?o.

D?ugotrwa?e prace nad stworzeniem Blicka prowadzone by?y zarwno w okresie boomu budowlanego oraz zwi?zanej z nim zagranicznej emigracji instalatorw jak rwnie? kryzysu. W tym okresie mieli?my okazj? zetkn?? si? z r?norodnymi trudnymi do rozwi?zania wyzwaniami konstrukcyjnymi, logistycznymi czy terminowymi. wczesne trudno?ci sta?y si? okazj? do opracowania zada?, jakim musi sprosta? nowe mocowanie. I tak spadek kwalifikacji i dost?pno?ci instalatorw spowodowany ich emigracj?, po?o?y? nacisk na opracowanie rozwi?zania prostego w konstrukcji i ?atwego w monta?u, obni?aj?c tym samym wymagane kwalifikacje. Cz?ste zagro?one terminy oddania prac stwarzaj?ce ryzyko kar, wymog?y skonstruowanie systemu szybkiego w monta?u. Wysoki koszt elewacji sta? si? podstaw? do opracowania mocowania umo?liwiaj?cego zmniejszenie grubo?ci p?yt materia?u i ponad 30% redukcj? jego kosztu. Zimowe przestoje wynikaj?ce z konieczno?ci stosowania kotew montowanych na szybkowi???cych zaprawach cementowych, da?y podstawy do opracowania mocowania ca?kowicie niezale?nego od warunkw pogodowych. Znalezienie jednego rozwi?zania odpowiadaj?cego tak r?norodnym problemom nie by?o ?atwe, ale dzi? mamy pewno??, ?e istnieje, stanowi je Blick.

Wielu z Pa?stwa od dawna oczekiwa?o tego rozwi?zania utrzymuj?c z naszym dzia?em technicznym sta?y kontakt. Jeste?my wdzi?czni za mo?liwo?? przeprowadzenia niezliczonej ilo?ci konsultacji i spotka?, ktre wp?yn??y na finalny kszta?t konsol. Bardzo dzi?kuj? wszystkim, ktrzy przyczynili si? do powstania Blicka, mam na my?li szerokie grono statykw, in?ynierw, konstruktorw i w szczeglno?ci instalatorw.

Oddaj?c do Pa?stwa dyspozycji Blicka, jestem przekonany, ?e jego zalety szybko si? ujawni? i stan? podstaw? do sprawnego wykonywania zada? trudnych, by nie powiedzie? niemo?liwych.

Jaros?aw Gruszecki
autor projektu

O Blick Korzy?ci
Bezpiecze?stwo
blick_oblickblick_korzysci blick_bezpieczenstwo
Estetyka Ochrona ?rodowiska
Statyka
blick_estatyka
blick_ochrona_srodowiska blick_statyka
 

KATALOGI

systemy_elewacyjnem
katalog_elewacjem

KONTAKT

tel.: 071 3112398
fax: 071 3112757
email: biuro@gruszecki.com.pl