Nowe obrbki powierzchni dla systemw elewacyjnych Nowo?? 2008

Dost?pne s? ju? nowe obrbki dla systemu 20, 40 i 100.

Wi?cej...
Error
 • XML Parsing Error at 1:2077. Error 9: Invalid character
Elewacje


System Blick

Szanowni Pa?stwo,

Dzisiaj, po kilkuletnich pracach nad stworzeniem uniwersalnego mocowania, mam przyjemno?? zaprezentowa? kompleksowy system do mocowania p?yt elewacyjnych Blick.

Blick, to obecnie najbardziej uniwersalny system mocowania p?yt elewacyjnych. Obejmuje on pe?n? gam? elementw od zaawansowanych kotew, poprzez narz?dzia do mocowania, po kotwy mocowane w tylnej p?aszczy?nie p?yty oraz g?owice wykonuj?ce otwory z podci?ciem u dna. Umo?liwia wykorzystanie na ok?adziny elewacji wielu r?nych materia?w od kamienia naturalnego, konglomeratu, p?yt cementowych i ceramiki, po p?yty HPL, w?kno-cementowe czy nawet szk?o.

D?ugotrwa?e prace nad stworzeniem Blicka prowadzone by?y zarwno w okresie boomu budowlanego oraz zwi?zanej z nim zagranicznej emigracji instalatorw jak rwnie? kryzysu. W tym okresie mieli?my okazj? zetkn?? si? z r?norodnymi trudnymi do rozwi?zania wyzwaniami konstrukcyjnymi, logistycznymi czy terminowymi. wczesne trudno?ci sta?y si? okazj? do opracowania zada?, jakim musi sprosta? nowe mocowanie. I tak spadek kwalifikacji i dost?pno?ci instalatorw spowodowany ich emigracj?, po?o?y? nacisk na opracowanie rozwi?zania prostego w konstrukcji i ?atwego w monta?u, obni?aj?c tym samym wymagane kwalifikacje. Cz?ste zagro?one terminy oddania prac stwarzaj?ce ryzyko kar, wymog?y skonstruowanie systemu szybkiego w monta?u. Wysoki koszt elewacji sta? si? podstaw? do opracowania mocowania umo?liwiaj?cego zmniejszenie grubo?ci p?yt materia?u i ponad 30% redukcj? jego kosztu. Zimowe przestoje wynikaj?ce z konieczno?ci stosowania kotew montowanych na szybkowi???cych zaprawach cementowych, da?y podstawy do opracowania mocowania ca?kowicie niezale?nego od warunkw pogodowych. Znalezienie jednego rozwi?zania odpowiadaj?cego tak r?norodnym problemom nie by?o ?atwe, ale dzi? mamy pewno??, ?e istnieje, stanowi je Blick.

Wielu z Pa?stwa od dawna oczekiwa?o tego rozwi?zania utrzymuj?c z naszym dzia?em technicznym sta?y kontakt. Jeste?my wdzi?czni za mo?liwo?? przeprowadzenia niezliczonej ilo?ci konsultacji i spotka?, ktre wp?yn??y na finalny kszta?t konsol. Bardzo dzi?kuj? wszystkim, ktrzy przyczynili si? do powstania Blicka, mam na my?li szerokie grono statykw, in?ynierw, konstruktorw i w szczeglno?ci instalatorw.

Oddaj?c do Pa?stwa dyspozycji Blicka, jestem przekonany, ?e jego zalety szybko si? ujawni? i stan? podstaw? do sprawnego wykonywania zada? trudnych, by nie powiedzie? niemo?liwych.

Jaros?aw Gruszecki
autor projektu

O Blick Korzy?ci
Bezpiecze?stwo
blick_oblickblick_korzysci blick_bezpieczenstwo
Estetyka Ochrona ?rodowiska
Statyka
blick_estatyka
blick_ochrona_srodowiska blick_statyka
 
Elewacje

Systemy elewacyjne z piaskowca s? g?wnym produktem firmy. Nasze zdolno?ci produkcyjne to ponad 40 000,00m2, co obejmuje prace projektowe, produkcyjne a tak?e monta?owe.

Oferujemy 3 systemy elewacyjne:

 • SYSTEM 20MM klejony (do ?cian izolowanych).

  system20mm System 20 to nowoczesne rozwi?zanie stworzone g?wnie z my?l? o ?cianach izolowanych, ktre do tej pory wyka?czane by?y jedynie materia?ami typu siding lub tynk mineralny. Teraz dzi?ki odpowiednim systemom monta?owym (Easy-E, Needle, Klammer) mo?na nada? obiektom nowy ekskluzywny wygl?d wykorzystuj?c materia?y wysokiej jako?ci.
 • SYSTEM 30MM fasada wentylowana

  system30mm System 30 to innowacyjne rozwi?zanie przeznaczone dla fasad wentylowanych oferuj?ce bardzo szerokie korzy?ci, np.:
  • mo?liwo?? zastosowania wielkogabarytowych p?yt (od p?yt cementowych i ceramicznych, komglomeratw po kamie? naturalny i szk?o),
  • najszybszy dost?pny na rynku monta? (mo?liwy w temperaturach poni?ej 0C),
  • wysokie bezpiecze?stwo i parametry techniczne dzi?ki wyeliminowaniu klejw cementowych i ?ywic i zastosowaniu kotew mocowanych w tylnej p?aszczy?nie p?yty
 • SYSTEM 40MM fasada wentylowana

  system40mm Specjalizacj? firmy jest montowany i wykonywany od lat system 40. W zale?no?ci od pod?o?a do mocowania wykorzystuje si? kotwy nierdzewne lub ruszt. System ten charakteryzuje si? szerokimi mo?liwo?ciami.
 • SYSTEM 100MM warstwa licowa murowana.

  system100mm Oprcz oferty typowych elementw, daje on najszersze mo?liwo?ci modelowania kszta?tu oraz wyko?cze? powierzchni oferuj?c skomplikowane elementy w postaci rze?bionych portali, zwie?cze? kolumnowych

Oprcz piaskowca dostarczamy elementy elewacyjne z granitu, trawertynu, wapienia i innych materia?w z ca?ego ?wiata.

Charakterystyka posiadanego z?o?a umo?liwia wykonanie du?ych realizacji przy du?ych formatach p?yt. W przypadku piaskowca jest to du?y atut. Jednym z przyk?adw takich realizacji jest
Politechnika Wroc?awska
(10.2005- 02.2006), p?yty w formacie 85/125cm i 150/150cm (waga pojedynczego elementu 90kg) by?y zamontowane w ilo?ci ponad 3500m2. Mo?liwo?? wykonania r?nych wyko?cze? stwarza szans? na ich wykorzystanie i po??czenie w r?nych realizacjach (Hotel Pielgrzyma Wroc?aw lub Renoir/Ksi???ca). Najcz??ciej stosowanym systemem monta?u jest system kotew nierdzewnych instalowanych w ?cianie ?elbetowej. Oprcz tego popularnego i stosunkowo taniego rozwi?zania jeste?my w stanie przygotowa? elementy i je zamontowa? do ka?dego innego systemu (kotwy rurowe, system Alu Fisher i inne).

Systemy Monta?owe

Szeroka oferta produktw dla elewacji spe?niaj?c? niemal ka?de wymagania to dopiero po?owa drogi do zadowolenia naszych odbiorcw. Kolejnym wa?nym elementem jest odpowied? na pytanie jak je zamontowa? i zagwarantowa? d?ugotrwa?y efekt z pomini?ciem ryzyka wykwitw, wysole? etc.
Dla ka?dego z systemw oferujemy kompleksowe i sprawdzone rozwi?zania obejmuj?ce wszystkie produkty niezb?dne dla w?a?ciwego monta?u, s? to r?nego rodzaju kotwy ze stali nierdzewnej, kleje i zaprawy, fugi, silikony uszczelniaj?ce i ?rodki impregnuj?ce.

Monta? p?yt elewacyjnych jest stosunkowo ?atwy, ale jak zamontowa? obramienia okienne, portale drzwiowe, gzymsy i opaski profilowe kiedy napotykamy problemy zwi?zane z prac? materia?u, rozszerzalno?ci? temperaturow? czy ryzykiem uszkodzenia elementu w przypadku konieczno?ci jego demonta?u? Tutaj z pomoc? przychodz? rozwi?zania opracowane przez naszych in?ynierw:

system Easy-E** z regulacj? 3D system Blick
system Klammer
easy-e
blick_oblick klammer

* Ze wzgl?du na r?ne g?sto?ci, ch?onno??, zawarto?? pierwiastkw chemicznych wchodz?cych w reakcj? ze sk?adnikami materia?w cementowych itd. poni?sze systemy s? dedykowane do oferowanego piaskowca. Wi?cej informacji w siedzibie firmy.

** Easy-E stanowi rozwi?zanie chronione patentem RCD000900436, P-384884.

 


KATALOGI

systemy_elewacyjnem
katalog_elewacjem

KONTAKT

tel.: 071 3112398
fax: 071 3112757
email: biuro@gruszecki.com.pl