Main Menu

Ekskluzywny wygl?d domw pasywnych? to ju? rzeczywisto?? Nowo?? 2008

Do tej pory ?ciany izolowane termicznie (styropianem, we?n? czy ICF) skazane by?y na wyka?czanie sidingiem lub tynkiem mineralnym. Ze wzgl?du na swoj? specyfik? nie mog?y one nada? odpowiedniego presti?u rezydencji. Teraz do dyspozycji mamy system 20, nie ingeruje w warstw? izolacji, nie stwarza mostkw termicznych, a wygl?d elewacji


Wi?cej...


Obraz_005mPiaskowiec, z racji swej bardzo ciep?ej barwy oraz charakterystyki jest materia?em doskonale nadaj?cym si? na elementy wystroju zewn?trznego dedykowane dla domu i do ogrodu. W?rd najcz??ciej wykorzystywanych produktw nale?? mi?dzy innymi posadzki, ogrodzenia, elementy oczek wodnych, obrze?a basenowe, coko?y domw, ob?o?enia kominkw/grilli ogrodowych, fontanny, balustrady, mury z kamienia murowego (od 215/20/40 poprzez typowe 20/20/40cm po 60/80/120cm), rz?dowego (10-25/15-25/40-60cm) lub mury cyklopowe i wiele innych.

Dzia? Ogrd i Krajobraz obejmuje swym zakresem nast?puj?ce produkty:

 • kamie? murowy
 • ogrodzenia surowo-?upane (Nowo?? 2008 najta?sze tego typu ogrodzenie w polsce),
 • ogrodzenia ?upane systemowe: 9,12,15cm.
 • ogrodzenia roubble,
 • czapki i nakrywy ogrodzeniowe,
 • mury oporowe,
 • stopnie ogrodowe,
 • obrze?a basenowe,
 • balustrady i kolumny,
 • palisady,
 • donice,
 • i inne

Kamie? murowy - szybki i trwa?y sposb na mur, rabat?, ogrodzenie...

oct14007Wykorzystanie kamienia murowego umo?liwia w ?atwy (monta? na sucho bez stosowania zapraw cementowych), szybki (nie wymaga wynaj?cia fachowca, mo?na wykona? go samemu), a co najwa?niejsze tani sposb wykona? rabaty, niskie murki i ogrodzenia, a tak?e wzniesienia terenu ogrodu. Bardzo szeroki szereg wymiarowy (od 15/15/15cm przez 20/20/40cm do nawet 60/80/120cm) oraz mo?liwo?ci wykonania elementw o wymiarach nietypowych daj? bardzo du?e mo?liwo?ci do wykonania wszelkiego rodzaju budowli o skomplikowanych kszta?tach.

Nowo?? 2008 - najta?szy system ogrodzeniowy na rynku.

obraz169aOgrodzenia systemowe z kamienia murowego (najta?szy system na rynku). Kompletn? nowo?? na rynku stanowi? ogrodzenia systemowe sk?adaj?ce si? z elementw surowo-?upanych specjalnie zaprojektowanych do tego celu i wykonanych w ciasnych tolerancjach. Produkt ten daje szerokie mo?liwo?ci pod k?tem wykonania skomplikowanych kszta?tw ogrodze?, harmonizuj?cych z murami oporowymi rabat i wzniesie?. Jest to najta?sze rozwi?zanie z kamienia naturalnego na rynku.

Obrze?a basenowe - bezpiecze?stwo i funkcjonalno??.

dsc00193Od wielu ju? lat, a ostatnio coraz ch?tniej, w realizacjach prywatnych obiektw s? wykonywane zewn?trzne baseny k?pielowe. My?l?c o basenie zawsze nale?y mie? na uwadze bezpiecze?stwo oraz funkcjonalno??. Mwi?c bezpiecze?stwo mamy na my?li unikni?cie ryzyka po?lizgu na mokrej powierzchni, a my?l?c o funkcjonalno?ci - mo?liwo?? czerpania w pe?ni z zasobw jakie daje basen. Przy granitach lub marmurach (nawet poddanych obrbce groszkowania, antykowania czy p?omieniowania) zawsze temperatura powierzchni materia?u w s?o?cu jest na tyle wysoka, ?e parzy stopy, a szczeglnie nara?one na oparzenia s? wra?liwe stpki dzieci. Oba te zjawiska (ryzyka oparzenia lub po?lizgni?cia) ograniczamy stosuj?c obrze?a basenowe z piaskowca. Jego porowato??, nawet mokrego lub poddanego procesowi impregnacji, gwarantuje bezpiecze?stwo, za? struktura tego materia?u zapewnia, ?e temperatura powierzchni nie przekroczy poziomu zagra?aj?cego oparzeniom. Dopiero wtedy mo?emy si? odda? przyjemno?ciom. W naszej ofercie jest kilka wzorw obrze?y basenowych, mo?emy rwnie? wykona? ka?dy profil na ?yczenie, bazuj?c na przes?anych nam rysunkach.

W dziale po?wi?conym realizacjom Ogrd i Krajobraz prezentujemy rozwi?zania i produkty dedykowane tej bran?y.

 


KATALOG

katalogoikm

KONTAKT

tel.: 071 3112398
fax: 071 3112757
email: biuro@gruszecki.com.pl